Наукова діяльність

Науково-дослідницька діяльність кафедри передбачає здійснення наукових досліджень з основних напрямків розвитку естрадного мистецтва

Розвиток науки на кафедрі режисури шоу – це сфера діяльності колективу вчених, у середовищі яких панує схвалення творчості, продуктивне професійне спілкування, в результаті чого відбувається розвиток інтелектуальних здібностей і зростання професіоналізму наукових працівників.

Науково-дослідницька діяльність кафедри передбачає здійснення наукових досліджень з основних напрямків розвитку естрадного мистецтва в контексті світових соціокультурних процесів.

Наукові дослідження, яким приділяє увагу професорсько-викладацький склад кафедри, направлені на вирішення проблем мистецької педагогічної майстерності, традицій та інновацій в українському естрадному мистецтві: історія, теорія, практика.

Основні форми наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри:

 • виконання наукових робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) та доктора мистецтвознавства, аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях;
 • наукове співробітництво з органами державної влади, науковими установами;
 • залучення студентів до наукової роботи кафедри.

Кафедра режисури шоу поєднує в науковій роботі фундаментальні дослідження на основі категоріальної системи сучасного способу наукового мислення, що є об’єктивним поштовхом до формування раціональної свободи думки, творчості, здатності до теоретизування та експериментування, а також дослідження, орієнтовані на вирішення практичних завдань в культурно-мистецькій сфері.

Поєднання викладачами кафедри викладацької роботи із науковою діяльністю сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. Дослідження і урахування сучасних тенденцій розвитку сценічного мистецтва дозволяє удосконалити зміст навчання, покращити методику викладання та виробити нові форми навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців мистецької сфери.

Мета науково-дослідницької діяльності:

 • підготовка науково-творчих сил (кадрів) і напрацювання матеріалів для створення фундаментальної теоретичної та практичної бази історії та теорії естрадного мистецтва України;
 • опрацювання загальної теорії та історії естрадного мистецтва;
 • видання узагальнених монографій з історії та теорії сценічного мистецтва, режисури естради та масових свят;
 • видання словника професійних термінів режисера естради;
 • на ґрунті науково уточнюючих знань про тенденції у сферах культури та мистецтва вживати заходів до оптимізації процесів підготовки кадрів для галузі культури та мистецтва.

Наукові теми досліджень кафедри:

 • «Українське сценічне мистецтво в інтерконтекстуальних зв’язках із світовим художнім простором» (реєстраційний номер 0122U001119) Термін реєстрації: 06.02.2022 Термін реалізації: 2022–2027 рр.

Індивідуальні наукові дослідження професорсько-викладацького складу кафедри здійснюються за орієнтовними нищезазначеними науковими темами:

 • театральне та естрадне мистецтво: історія, теорія, сучасність, тенденції розвитку;
 • мистецька освіта в сучасній режисурі естради та масових свят;
 • акторська виконавська майстерність в естрадному мистецтві;
 • динаміка розвитку жанрів естрадного мистецтва: традиційні і синтетичні форми;
 • пластичний театр: історія, теорія, перспективи розвитку;
 • історія театру, естради та масових свят;
 • теорія сценарної майстерності.

Згідно рішення Головної вченої ради університету про поліпшення наукової роботи та науково-методичного забезпечення навчального процесу, з метою активізації науково-дослідницької діяльності професорсько-викладацького складу члени кафедри постійно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, майстер-класах з наступних питань: концептуальний аналіз явищ художньої культури та мистецтва; моделювання художніх процесів; семантичні, типологічні, стилістичні дослідження творів сценічного мистецтва; світова художня культура в українській рецепції; понятійно-термінологічні проблеми мистецтвознавства; мистецька освіта в контексті розвитку культури України; культурна глобалізація як процес формування нової глобальної культури; культурна глобалізація як феномен сучасності; історична ретроспектива мистецької освіти; теорія та методика мистецької освіти: проблеми і перспективи розвитку; кадрове забезпечення освітньої діяльності у мистецькій сфері: напрями підвищення якості фахової підготовки; оптимізація інноваційних процесів в контексті практики викладання мистецьких дисциплін; інтеграція мистецької освіти України в європейський освітній простір.

Обговорення та апробація досліджень відбувається на конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»
  м. Мукачево, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна науково-практична-конференція «Мистецтво у нелінійному просторі» м. Тернопіль, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях XXI ст.» м. Рівне, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Управління культурними проектами і креативна індустрія» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна наукова конференція «Інноваційні технології в галузі культури» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна спеціалізована наукова конференція «Естетика та мистецький вимір реальності: історія, сучасний етап та перспективні напрямки розвитку» м. Хмельницький, Україна;
 • Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» м. Дніпро, Україна;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» м. Київ, Україна;
 • Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та магістрів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» м. Київ, Україна;
 • Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, Warszawa, Польща;
 • I International Scientific and Theoretical Conference «Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation» м. Піза, Італія;
 • International Scientific and Practical Conference «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity» Відень, Австрія;
 • International Scientific and Practical Conference «Scientific practice: modern and classical research methods» Бостон, США;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» м. Відень, Австрія;
 • International Scientific and Practical Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences»
  м. Відень, Австрія;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика» м. Київ;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сценічне мистецтво: домінуючі проблеми художньо-творчих процесів» м. Київ;
 • Всеукраїнська наукова конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів «Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція» м. Київ;  
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності» м. Рівне тощо.

Апробація інноваційних мистецьких технологій здійснюється на численних наукових заходах, серед яких:

 • ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», м. Одеса (С. Деркач, М. Крипчук, М. Мельник, О. Шлемко, В. Фішер, В. Мойсеєнко);
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (О. Хлистун, Т. Совгира);
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (Т. Совгира);
 • Всеукраїнський науковий симпозіум «Аспекти мистецької освіти в сучасному українському соціокультурному просторі» (М. Крипчук),
 • Всеукраїнський семінар керівників мистецьких закладів освіти (М. Крипчук);
 • круглий стіл «Творча лабораторія РЕМС, як досвід розвитку компетентностей студентів кафедри» (С. Деркач, М. Крипчук, М. Мельник, М. Фішер, Т. Совгира, О. Чистяков, О. Шлемко, О. Ільницька, В. Ільницький, Л. Белименко, А. Касьяненко, О. Капустянкька, В. Мойсеєнко, О. Доколова);
 • круглий стіл «Теоретична та прикладна культурологія: трансформаційні процеси в умовах сьогодення» (Б. Сварник);
 • круглий стіл «Інформаційні технології в форматі дистанційної освіти кафедри режисури естради та масових свят» (С. Деркач, М. Крипчук, М. Мельник, В. Фішер, Т. Совгира, О. Шлемко, А. Касьяненко, В. Мойсеєнко, Л. Белименко, О. Капустянська, О. Ільницька, В. Ільницький, Б. Сварник, А. Доколова, О. Чистяков);
 • круглий стіл «Перспективи розвитку фестивальних форумів громадської організації «Первоцвіти» в рамках проведення дистанційного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Мелодія моєї мрії» (М. Крипчук, М. Мельник);
 • Всеукраїнський семінар-практикум «Нові підходи до організації освітнього процесу в мистецьких школах» (М. Крипчук);
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері» (Т. Совгира);
 • круглий стіл «Сучасні методи навчання – основа інновацій у закладах вищої освіти» (О. Ільницька, В. Ільницький);
 • круглий стіл «Інформаційні технології в форматі дистанційної освіти кафедри режисури естради та масових свят» (викладачі кафедри) тощо.

Науково-дослідницькою діяльністю кафедри передбачене постійне написання членами кафедри наукових статей з актуальних питань мистецтва режисури шоу.

Кількість опублікованих викладачами кафедри наукових праць за останні п’ять років:

 • наукові статті – 51 (з них, публікації в зарубіжних виданнях – 6; публікацій у міжнародних наукометричних базах – 51; публікацій, які включено до бази в Web of Sciensе – 6);
 • наукові тези – 188.

Концепцією науково-дослідницької діяльності кафедри передбачена наукова робота професорсько-викладацького складу над підручниками, навчальними посібниками з питань режисури та майстерності артиста естради, сценарної майстерності та інших фахових дисциплін з режисерської спеціалізації. А також наукова робота над укладанням хрестоматійних матеріалів, словників, брошур, науково-методичних матеріалів для різноманітних форм навчального процесу.

За останні п’ять років вийшли з друку:

 • «Майстерність артиста та ведучого» : навч. посібник (укл. Засл. арт. України, доц. В. Зайцев);
 • «Теорія драми» : курс лекцій (укл. доц. М. Крипчук);
 • «Майстерність актора» : навч.-метод. комплекс дисципліни
  (укл. доц. М. Крипчук, проф. В. Стрельчук);
 • «Словник режисера естради та масових свят»: словник
  (укл.: доц. М. Крипчук, доц. М. Мельник ті ін.);
 • «Телеестрада у контексті сценічно-екранної взаємодії»: монографія (укл. ст. викл. Т. Совгира);
 • «Святково-обрядова культура» : вибр. пр. (укл. проф.
  О. Курочкін);
 • «Основи сцненарної майстерності: навчально-методичні рекомендації» (укл. доц. М. Крипчук);
 • Методичні вимоги до структури й оформлення магістерського науково-творчого проєкту (артпроєкт) (укл. доц. М. Крипчук, проф.
  С. Деркач);
 • Аудіо- та візуальні технології в сценічному мистецтві. Практикум (укл. доц. Т. Совгира);
 • Продакшн та креативні технології. Практикум (укл. доц.
  Т. Совгира);
 • Аудіовізуальні системи в сценічному мистецтві. Практикум
  (укл. доц. Т. Совгира);
 • Сценічна мова: методика сценічного виконання гумористичних творів: методичні рекомендації до практичних занять (укл. доц.
  О. Шлемко).

Викладачі кафедри мають свідоцтва про реєстрацію авторського права

на твір (С. Деркач, О. Капустянська; Н. Ковпак, Т. Совгира).

Впродовж останніх п’яти років науково-педагогічними кадрами проводилися майстер-класи з режисури, майстерності актора та сценічного мовлення, а саме:

 • Майстер-класи з майстерності актора для абітурієнтів кафедри режисури шоу (проф. С. Деркач, доц. М. Крипчук, викл. А. Касьяненко, асист. Б. Сварник, асист. В. Ільницький, асист.
  О. Ільницька) 2017-2021 рр.
 • Майстер-класи зі сценічного мовлення на ІV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Все починається з любові», м. Київ (Засл. арт. України, доц. О. Шлемко) 2017 р.
 • Майстер-класи з розмовних жанрів естради для студентів спеціалізації «режисура естради та масових свят», м. Київ (Нар. арт. України, проф. В. Мойсеєнко) 2017-2021 рр.
 • Майстер-клас зі сценічного мовлення та виконання творів
  Т. Шевченка на XXIV Всеукраїнському відкритому конкурсі читців імені Тараса Шевченка, м. Київ (Засл. арт. України, доцент О. Шлемко) 2018 р.
 • Мастер-клас з майстерності актора «Ефект Шекспіра» в рамках VI міжнародного багатожанрового фестивалю «Antares X fest 2018»,
  м. Хмельницький (викл. Р. Никоненко) 2018 р.
 • Майстер-клас з акторської майстерності в рамках проведення XXV Міжнародного фестивалю СТЕМів «Шалантух 2018», м. Рівне
  (ст. викл. Т. Совгира) 2018 р.
 • Майстер-клас для керівників творчих колективів на VІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів» (доц. М. Крипчук, доц. М. Мельник) 2019 р.
 • Майстер клас з пантоміми для абітурієнтів кафедри режисури шоу (асист. Б. Сварник) 2020 р.
 • Майстер-клас з пародії заслуженого артиста естрадного мистецтва України Андрія Касьяненка для абітурієнтів кафедри режисури шоу (викл. А. Касьяненко) 2020 р.
 • Проведення майстер-класу з майстерності артиста в рамках ІІІ районної національно-патріотичної гри-квесту «УкрЛенд» (доц. Т. Совгира) 2020 р.
 • Майстер-класс «Пантоміма та пластика руху» в «Інтершкола» (асист.
  Б. Сварник) 2020 р.
 • Майстер-класи з майстерності артиста естради, сценічної мови, вокального та хореографічного мистецтв для абітурієнтів кафедри режисури шоу (проф. С. Деркач, проф. В. Фішер, доц. М. Крипчук, викл. А. Касьяненко, викл. Л. Белименко, асист.
  Б. Сварник, асист.В. Ільницький, асист. О. Ільницька, асист.
  Є. Бушмакін, асист. Р. Працков, асист. В. Бойко) 2017-2021 рр.

Викладачі кафедри проходять стажування в країнах Євросоюзу

 • Міжнародне стажування в Easterm European Center of the Fundamental Researchers (Mendel University in Brno, Academy of Performing Arts in Prague, Technical University of Ostrava за темою «Traditional and innovative techniques in teaching directing» («Традиційні та інноваційні технології у викладанні режисури»), м. Прага, Чехія, 2019 р.;
 • Міжнародне стажування (вебінар) за темою «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE», м. Люблін, Польща, 2020 р;
 • Міжнародне стажування в University of Bialystok за темою «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи», Польща, 2021 р.;
 • Міжнародне стажування в Eastern European center of the Fundamental Researchers за темою «Music in the artistic aspect of a mass holiday», м. Прага, Чехія, 2021 р.).

Викладачами кафедри здійснюється наукове керівництво магістерськими дослідженнями (проф. О. Курочкін, проф. С. Деркач,
доц. М. Крипчук, доц. М. Мельник, доц. О. Чистяков), аспірантами
(проф. С. Деркач).

За звітний період було захищено:

 • кандидатських дисертацій – 1 («Пластична режисура в українському театральному мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ століття» Р. Никоненко, 2021 р.).

Науково-дослідницька діяльність студентів спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» є одним із основних напрямів творчо-пошукової співпраці студентів і викладачів.

Систематична участь у дослідницькій діяльності сприяє розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців. Реалізовуючи власні наукові задуми, студенти засвоюють практично методологію та методику дослідження, виробляють творчий підхід до вирішення наукових проблем.

У процесі науково-дослідної роботи студенти здобувають досвід дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості. Власні наукові дослідження вони здійснюють під керівництвом професорів і викладачів.

Участь у науковій роботі також сприяє виробленню навичок роботи з різноманітними інформаційними джерелами та мистецькими ресурсами.

До науково-дослідної діяльності належать виконання навчальних

завдань, участь у наукових конференціях протягом навчального року. Важливу роль відіграють написання наукових доповідей. У процесі їх виконання студенти здобувають досвід роботи з науковою літературою, навички роботи з літературними джерелами. Вони є водночас підготовчими до основної науково-дослідної роботи студента – магістерської роботи. Вона є підсумком самостійної дослідницької діяльності студента, містить наукові положення, теоретичні та експериментальні результати, які мають бути апробованими у вигляді публікацій у періодичних виданнях та наукових збірниках.

Апробація магістерських досліджень студентів кафедри відбувається

 • на Міжнародних, Всеукраїнських та факультетських науково-практичних конференціях, а саме:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Управління культурними проектами і креативна індустрія» м. Київ;
 • Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» м. Київ;
 • Міжнародна наукова конференція «Інноваційні технології в галузі культури» м. Київ;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях XXI ст.» м. Рівне;
 • щорічна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і магістрантів кафедри режисури шоу Київського національного університету культури і мистецтв тощо).

Деякі студенти, удосконалюють свій теоретичний і практичний творчий досвід в профільних навчальних закладах за кордоном (С. Крикуненко проходив стажування на базі The Academy of Performance Art by Dim Amor, м. Тель Авів, 2017 р.).

Розкриваючи та удосконалюючи свій професійний виконавський та постановочний рівень, набуваючи професійних компетенцій, розвиваючи та пропагуючи естрадне мистецтво, студенти кафедри беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах та фестивалях, отримуючи призові місця. Так, Б. Сварник (аспірант кафедри) в складі творчого колективу Quartet DEKRU став призером численних Міжнародних фестивалів (Festival internacionale del teatro di strada Mercantia, Чертальдо, Італія, 2018; Gallura Buskers Festival internacionale artisti di strada в Сардинії, Італія, 2018; Pula Festival internacionale artisti di strada в Сардинії, Італія, 2018; Veroli festival teatro di strada, Італія, 2018; Veregra Street festival, Монтегранаро, Італія, 2018).

Науковий пошук, магістрантів, аспірантів та викладачів постійно здійснюється в напрямку вдосконалення теорії та методики викладання фахових дисциплін, а саме: режисури шоу, майстерності артиста на естраді, сценічного мовлення, сценарної майстерності тощо.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Коновальця, 36 (каб.301)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (044) 529-93-19

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Консультують абітурієнтів:
Совгира Тетяна Ігорівна
+38 (063) 141-40-48
Ільницький Віталій Андрійович
+38 (093) 492-05-66

               

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 20 (каб.12)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Тел.: +38 (044) 285-44-03

Тел.: +38 (044) 285-43-86

Факс.: +38 (044) 285-85-27

         

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2018-2023 Кафедра режисури шоу
Розробка сайту: Dmytro Romankov